root/trunk/plagger/AUTHORS

Revision 963 (checked in by miyagawa, 14 years ago)

added takesako-san for his patch

Line 
1 Tatsuhiko Miyagawa
2 Masayoshi Sekimura
3 Masahiro Nagano (kazeburo)
4 Kazuhiro Osawa (yappo)
5 youpy
6 Daisuke Maki
7 Tokuhiro Matsuno
8 Tsutomu Koyachi
9 Yoshiki Kurihara
10 Fumiaki Yoshimatsu
11 Masafumi Otsune
12 Takeshi Nagayama
13 fuba
14 Yuichi Tateno (secondlife)
15 Gosuke Miyashita
16 Casey West
17 Jesse Vincent (obra)
18 Naoya Ito
19 Kenichi Ishigaki
20 Nobuhito Sato (s_nobu)
21 Franck Cuny
22 Michiya Honda
23 Ryo Okamoto
24 Daisuke Murase (typester)
25 Manabu Ishii
26 woremacx
27 Tatsuya Noda (topia)
28 Motokazu Sekine (cheebow)
29 Ilmari Vacklin (wolverian)
30 Yoshinori Takesako
Note: See TracBrowser for help on using the browser.