root/trunk/plagger/AUTHORS

Revision 1652 (checked in by mark, 14 years ago)

r31@travis: mark | 2006-09-02 12:04:45 +0100
added myself as an author (even though I'm only mainly writing documentation and tests atm)

Line 
1 Tatsuhiko Miyagawa
2 Masayoshi Sekimura
3 Masahiro Nagano (kazeburo)
4 Kazuhiro Osawa (yappo)
5 youpy
6 Daisuke Maki
7 Tokuhiro Matsuno
8 Tsutomu Koyachi
9 Yoshiki Kurihara
10 Fumiaki Yoshimatsu
11 Masafumi Otsune
12 Takeshi Nagayama
13 fuba
14 Yuichi Tateno (secondlife)
15 Gosuke Miyashita
16 Casey West
17 Jesse Vincent (obra)
18 Naoya Ito
19 Kenichi Ishigaki
20 Nobuhito Sato (s_nobu)
21 Franck Cuny
22 Michiya Honda
23 Ryo Okamoto
24 Daisuke Murase (typester)
25 Manabu Ishii
26 woremacx
27 Tatsuya Noda (topia)
28 Motokazu Sekine (cheebow)
29 Ilmari Vacklin (wolverian)
30 Yoshinori Takesako
31 drawnboy
32 Jeff Bisbee
33 Hidehiko Kawauchi
34 Akihito Takeda
35 Jiro Nishiguchi
36 Taro Funaki
37 Hiroshi Shibata
38 Mark Fowler
Note: See TracBrowser for help on using the browser.